Etik Komite

Etik Komite

Sorumlu Üyemiz: Ferit TURGUT

Komite Üyeleri: Süreyya ERTUĞRUL, Mustafa YILDIRIM, Serkan ÇERİ
Komitenin görevleri aşağıdaki etik kuralların Üyelerimiz tarafından
uyulmasını sağlamak ve takipçisi olmakla birlikte uzlaştırıcı ve ortak akıl ile
uygulamak ve uygulanması sağlamaktır.

  • STB üyeleri, imzalanan anlaşmalara hem iyi niyetle hem de ruhen sadık kalacaklarını ve yasal açıdan bağlayıcı olup olmadığına bakılmaksızın sözlü ya da yazılı bütün taahhütlerine sadık kalmak ve bunları yerine getirmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kabul ederler.
  • STB üyeleri, diğer STB üyeleriyle ve iş ortaklarıyla iletişim ve çalışmalarında dürüst ve adil olacaklardır.
  • STB üyeleri, STB üyesi tur operatörlerinin STB’nin öngördüğü üyelik kriterlerini yerine getirdiklerini ve karşılıklı menfaat sağlayacak işlerin gerçekleştirilebilmesi için onlara mesleki nezaket göstereceklerini kabul ederler.
  • Hiçbir üye bilerek ve isteyerek; 
    • Rakipleri hakkında,
    • Bir üyenin potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarını başarılı ve profesyonel bir biçimde karşılamak konusundaki uzmanlık ya da becerisi hakkında,
    • Onların kendi operasyonları ya da pazardaki konumları hakkında, yanlış, aldatıcı ya da yanıltıcı beyanda bulunamaz.

Komite faaliyet raporları her ayın son haftası YK’na rapor edilmelidir.

Elde edilen verilerin stb tarafından KT Bakanlığı, GS Bakanlığı ve ilgili tüm
Mülki İdari Amirliklere, tüm il spor md.ne sunulması için YK’ya tevdi edilmesi